KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:


1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych boxal.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
STORING Alicja Kłoczko z siedzibą: ul. Hutnicza 36 B, 81-061 Gdynia, NIP: 5862356163, zwana dalej "Boxal"


2. Kategorie danych osobowych

„Boxal” przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.


3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez „Boxal” w następujących celach:
1) realizacji przez „Boxal” czynności wykonania oraz wysłania zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia.

4. Udostępnienie danych osobowych

Dane nie są udostępniane.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane nie są przekazywane.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. :

  1. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas (okres przez jaki są świadczone usługi; okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; okres na jaki została udzielona zgoda.

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez „Verakom” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe pochodzą od klientów składających zamówienie.

9. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Boxal